Årsmøtesaker

ÅRSMELDING 2020 Øvre Rendal menighetsråd

Pr. 01.01.20 – 31.12.20 har Øvre Rendal menighetsråd bestått av:

Leder: Gro Undseth Romenstad

Nestleder: Linda Løvskeid

Kasserer: Oddbjørg Brænd

Sekretær: Ann Turid Johansen

Medlemmer: Ingveig Andersen Haag og Jon Arne Bergseth

Sokneprest May Helen Sæther

 Vara:

Åge Bekkevold

Aud Rigmor Gravanes

 

Råd og utvalg 2020

Gro Undseth Romenstad og Jon Arne Bergseth er representanter til Rendalen kirkelige fellesråd.

Ingveig Andersen Haag er representant i Diakoniutvalget.

Oddbjørg Brænd er representant i Trosopplæringsutvalget. Jon Arne Bergseth er representant i styringsgruppen for trosopplæringssamarbeidet i Nord-Østerdal.

Jon Arne Bergseth er representant i Gudstjenesteutvalget.

Menighetsrådet har i 2020 avholdt 4 ordinære møter og 1 e-postmøte. Det er behandlet 25 saker. I tillegg har vi hatt et planleggingsmøte i forbindelse med håndtering av koronapandemien, og en idedugnad med menighetsråd, kirkeverge og kantor.

Menighetsliv

2020 ble et annerledes år. I mars ble hele landet stengt ned pga koronapandemien. Dette påvirket også kirken. Nedstengingen av samfunnet førte til at kommunehuset ble stengt, og alle måtte jobbe fra hjemmekontor, og kontakt med andre ble meget sterkt begrenset. I stedet for å holde gudstjenester, møter og konfirmantopplæring, har soknepresten jobbet med å administrere kirkens facebook-side, og mesteparten av kontakten med menigheten har foregått på tlf. og på nettet.

Alle gudstjenester, møter og andre aktiviteter ble avlyst/utsatt fra mars til mai. Begravelser ble gjennomført med store begrensninger på antall tilstede i kirka. Påskens gudstjenester ble avlyst. I stedet ble det lagt ut korte andakter på kirkens facebook-side. Kantor har også spilt inn og lagt ut musikk og tekster. Fra mars til og med des. 2020 er det lagt ut i alt 16 filmer på kirkens hjemmeside. Mange har gitt uttrykk for at dette har vært veldig positivt.

Fra mai ble det lempet noe på restriksjonene, men fortsatt med begrensninger på antall tilstedeværende og sterke smitteverntiltak. Det medførte en del endringer i forhold til oppsatt gudstjenesteplan, og vi opplevde at konfirmasjon og dåp måtte utsettes. Årets konfirmantgruppe ble fordelt på to konfirmasjonsgudstjenester i september.

Gudstjeneste og samling for 50 – årskonfirmantene ble utsatt, foreløpig til 2021.

Det er avholdt 2 konserter. Årets nyttårskonsert ble gjennomført før koronaen kom. En konsert ble gjennomført med påmelding og begrenset antall.

Det er avholdt 16 gudstjenestermed til sammen 355 deltakere. (Tall for 2019 er 18 gudstjenester og 1065 deltakere). Totalt antall deltakere ved gudstjeneste, musikkandakt, konsert, gravferd, konfirmasjon og dåp i 2020 er 1214, mot 2479 i 2019.

Det var 6 konfirmanter og 1 barnedåp i 2020.

Vi opplevde en oppblomstring av pandemien i løpet av høsten, slik at den planlagte bispevisitasen i november også ble utsatt. Den er nå berammet til september 2021.

Årets julegudstjenester ble gjennomført med påmelding og begrensninger i antall og ellers strenge smitteverntiltak. I etterkant av noen av gudstjenestene ble det anledning til å invitere til enkel kirkekaffe i kirka.

Tekstverkstedet på tirsdager har gått stort sett som planlagt. Pga at kommunehuset også ble stengt, ble dette flyttet til prestegården. May Helen og Roger har satt i stand et eget rom til menighetsformål.

Avlyste gudstjenester og gudstjenester med redusert antall har også påvirket menighetsrådets offergaver, men det ble også i år gitt kr. 3000,- til barnevernet i Rendalen i forbindelse med julefeiring. Barneklubben fikk også et lite tilskudd.

Vårdugnaden ble avholdt 7. mai med godt oppmøte. Denne gangen uten servering av kaffe og biteti, pga. smittevern.

Årets setermesse ble avholdt på Storlegda, på setra hos Svein K. Bjørnseth. Det var gledelig mange som hadde tatt turen innover fjellet i et meget uforutsigbart vær. Vi rakk akkurat gudstjenesten ute på setertunet, før vi måtte ta kirkekaffen i det gamle seterfjøset. Mads Undseth ga oss en kort innføring i setervollens historie.

Kommende års konfirmanter ble presentert under årets høsttakkegudstjeneste.

Menighetsrådet støttet også dette året konfirmantarbeidet med kr. 10.000. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ble i år gjennomført digitalt, styrt fra sentralt hold.

Menighetsrådet rakk så vidt å starte med å lage et utkast til målarbeid for valgperioden. Vi har et ønske om å fortsette dette arbeidet når ‘verden’ blir mer forutsigbar.

 

Trosopplæring

I pandemiåret 2020 fikk vi gjennomført noe trosopplæring men ikke alt var mulig å få til dette året. Presten hadde forberedelse til dåp med dåpsfamiliene. Det ble sendt ut 1, 2 og 3-årshilsen for dåp. Vi hadde familiegudstjenester med utdeling av 4-års og 6-årsbøker. Oppslutningen om disse gudstjenestene er ikke så god som tidligere. Teaterforestillingen Kirkerottene ble flyttet fra 28.mars til 26.september, med bra frammøte. Trille innom for 1-3 åringer ble forsøkt gjennomført men ingen kom. Noas Ark -dagleir for 5-åringer ble avlyst pga korona.

Barneklubben hadde to samlinger i januar og februar før det ble koronastopp fram til september. Vi fikk til tre samlinger fram til jul hvor vi måtte ha påmelding med maks 20 til stede på hver samling. Sommeravslutningen og juleverkstedet måtte avlyses, men klubben deltok som vanlig med sang på familiegudstjenestene i Øvre Rendal kirke 1. søndag i advent. 29 forskjellige barn vært innom klubben i løpet av året.

Tårnagenter ble arrangert for første gang den 18.oktober. 17 viltre 8-10 åringer deltok på et dagsarrangement i Øvre Rendal kirke. Alle var fornøyde.

Lys våken som skulle vært i mars ble avlyst og det ble også konfirmantleiren i Kragerø i august. Konfirmantenes salmevri i Tolga kirke 18.januar ble gjennomført før pandemien satte inn. Alle konfirmantene i Rendalen var med på dette fellestiltaket i prostiet.

Sommerleir på Tron for 12-13 åringer og påskeleir samme sted for 14-åringer ble avlyst pga korona. Ledertreningsleir på Tron for 15-16 åringer ble gjennomført men ingen fra Rendalen deltok.

Barnehagen i Øvre kom på besøk i kirka før jul og det ble holdt skolegudstjeneste før jul både i Øvre og Ytre Rendal kirker, med koronatiltak.

Andre saker

Øvre Rendal menighetsråd bevilget kr. 68.000 i 2019 til nye puter i benkene i Øvre Rendal kirke. Pga. valutaendringer ble kostnaden totalt kr. 84.000. Nå er det puter i alle benkene midtskipet og sideskipene.

Menighetene i Rendalen har jobbet med utkast til justert liturgi i kirkene. Menighetsrådene var enige i at vi fortsatt ønsket å bruke den lokalt tilpassede liturgien fra 2013, skrevet av Bjørn Vegard Bjørklund. Dette ble avslått av biskopen ut i fra vedtak i KM 04/17. Biskopen i Hamar ønsker «at alle menigheter i bispedømmet benytter seg av de vedtatt seriene i sine hovedgudstjenester.» Vi har frist til 01. november 2021 for å gjøre en ny vurdering av bruk av liturgisk musikk.

Joachim Wisløff sluttet som kirketjener i sommer. Anne Karen Hagen Kjøllhamer ble ansatt i hans stilling. Vi ønsker Anne Karen velkommen i staben!

Øvre Rendal menighetsråd takker for god hjelp vi har mottatt dette året. En spesiell takk går til ansatte ved Rendalen kirkekontor som har løst utfordringene med koronapandemi og stadig endringer i smitteverntiltak på en utmerket måte, og som har holdt tak i oss i dette underlige året!

 

Rendalen 08.mars 2021

Gro Undseth Romenstad

leder

REGNSKAP 2020

BALANSE 2020
DRIFTSREGNSKAP 2020
NOTER 2020

Budsjett 2021

Budsjett for Øvre Rendal menighetsråd 2021

INNTEKTER

2021

Salg av minneblanketter

3000

Offer til egen virksomhet

8000

Offer til andre virksomheter

8000

Renteinntekter

1000

Sum

20 000

 

UTGIFTER

2021

Aktivitetsrelatert forbruk (blomster til alter)

1500

Bevertning kirkekaffe/setermesse

2000

Bevertning ved 50-årskonfirmasjon

1500

Offer til andre

10 000

Administrasjonsutgifter – Post og bank

1000

Inventar og utstyr

2000

Tilskudd til konfirmasjonsundervisning

0

Overskudd

2000

Sum

20 000

 

ARBEIDSPLAN 2021