Ny ordning for gudstjenesten

Forslag til ny ordning for gudstjenester i Rendalen


HOVEDGUDSTJENESTE 2012   FAMILIEGUDSTJENESTE 2012
SAMLING
SAMLING
Informasjon om dagen gudstjeneste
Informasjon om dagen gudstjeneste
Klokkeringing
Klokkeringing
Kort stillhet
Kort stillhet
3 bønneslag
3 bønneslag
Preludium m/evt. prosesjon
Preludium m/evt. prosesjon
Åpningssalme (stående)
Åpningssalme (stående)
Inngangsord/Nådehilsen
Inngangsord (som nå)
Samlingsbønn
Samlingsbønn
Syndsbekjennelse
Lovsang ("Syng for Herren"/"Måne og sol")
Løftesord
 Dåp
Kyrie
 
Gloria
Dåp

 
ORDET
ORDET
Første lesning (sittende)
Første lesning (sittende)
Salme/Bibelsk salme/musikk
 
Andre lesning (sittende)
 
Salme før preken
Salme før preken
Evangelium (stående) / Preken
Evangelium (stående) / Preken
Trosbekjennelsen (flyttes hvis dåp)
Trosbekjennelsen (flyttes hvis dåp)
Salme etter preken
Salme etter preken
FORBØNN
FORBØNN
Kunngjøringer
Kunngjøringer
Menighetens forbønn
Menighetens forbønn + Fadervår

Takkoffer



NATTVERD
 
Salme før nattverd

 
Pefasjonsdialog
 
Sanctus
 
Nattverdbønn og Verba
 
Fadervår (synger gammel)
 
Agnus Dei
 
Måltidet (vanligvis intingsjon) /takkebønn
 
SENDELSE
SENDELSE
Slutningssalme (stående)
Slutningssalme (stående)
Velsignelsen
Velsignelsen
3 x 3 bønneslag
3 x 3 bønneslag
Postludium
Postludium
Utsendelse   Utsendelse






Kommentar 1:


Gudstjenesteutvalget har i møte 11/4-2012 foreslått en ordning hvor dåpen flyttes tilbake til
"gammel plass", da gudstjenesten før preken synes noe "for-tung".
Forslaget ble ikke godkjent av biskopen.






Kommentar 2:


Ønskes gudstjeneste uten nattverd strykes ganske enkelt dette hovedleddet.
I tillegg kan liturgen fritt velge vekk en av tekstlesningene når det føles naturlig.

Gudstjenesteutvalget så ikke noe behov for å ha egen oppsatt liturgi for å dekke overstående.







Kommentar 3:


Melodimaterialet til Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei utprøves i perioden 2012-2015.
Endelig vedtak om disse tas i slutten av perioden.







Rendalen, 11/4-2012




Gudstjenesteutvalget i Rendalen



Tilstede på møtet: Karen Fure, Elsa U. Nordtun,
Knut Torfinn Øydna og Bjørn Vegard Bjørklund

Forslaget justert pr. 7/3-2013 av BVB (endringer er understreket)


--------------------------------------------------------------------
LITURGISK MUSIKK
Vi er i en forsøksperiode på fire år, hvor vi prøver ut forskjellige musikalske uttrykksformer. Rendalens kantor har skrevet den musikken vi nå bruker. Den har tildels lokal forankring, både gjennom bruk av en folketone fra Tylldalen og Brudeslåtten som velsignelse. Sistnevnte er best kjent under navnet Brudemarsj fra Østerdalen.




Til slutt avgjør menighetsmøtet og menighetsrådet hva vil vil bruke i årene som kommer.